głos pyrzyckiej młodzieży

Idea rozgłośni

Młodzieżowa Rozgłośnia Radiowa działająca przy Pyrzyckim Domu Kultury to projekt edukacyjny, którego celem jest praca z dziećmi i młodzieżą i uczenie ich pracy dziennikarzy. Projekt oparty jest na tworzeniu materiałów dźwiękowych dotyczących istotnych wydarzeń z Ziemi Pyrzyckiej i jej okolic.

Ideą przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans wśród młodzieży w przygotowaniu jej do późniejszego odnajdywania się w dorosłym życiu, także na rynku pracy.

Projekt ma na celu integrację wszystkich klas społecznych bez względu na zamożność, płeć, wiek, czy też przekonania. Pozwoli na twórczą aktywizację zarówno w przypadku uczniów szkół podstawowych, jak również młodzieży uczącej się w szkole średniej. Nie mamy wątpliwości, że dzięki temu projektowi, uda się przygotować materiały audio, które przetrwają przez dziesiątki lat i będą trwale związane z historią miasta. Będą dokumentować wydarzenia społeczne oraz kulturalne.

Studio, z którego korzysta Młodzieżowe Radio Internetowe wyposażone jest w niezbędny sprzęt techniczny. Zakup sprzętu był możliwy dzięki realizacji zadania: „Zakup wyposażenia w celu utworzenia młodzieżowej rozgłośni radiowej oraz studia nagraniowego w Pyrzyckim Domu Kultury” – UMOWA nr 05778/17/FPK/NCK z dnia 19.06.2017 r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowita wartość zadania wyniosła 78 909,14 zł, z czego dotacja Ministra wyniosła ostatecznie 56 699,17 zł, a pozostała kwota to środki własne Pyrzyckiego Domu Kultury. Do realizacji tego przedsięwzięcia przyłączyła się również Gmina Pyrzyce, a mnóstwo pracy w ten sukces włożyli sami pracownicy PDK.

Co niezwykle ważne, dzieci ucząc się warsztatu dziennikarskiego, będą poznawały przepisy prawa związane z ustawami o prawie autorskim i prasowym, jak również uzyskają niezbędną dla procesu twórczego, wiedzę techniczną.

Studio umożliwia również wykonywanie nagrań typowych dla studia muzycznego, stanie się więc wsparciem dla młodych lokalnych artystów (nierzadko rówieśników redaktorów), których nie stać na nagrywanie w profesjonalnych rozgłośniach. Ta współpraca pomiędzy młodymi redaktorami i artystami będzie pogłębiała wiedzę i uwrażliwiała na sztukę muzyczną, a przy tym będzie wsparciem dla młodych twórców, którzy nie tylko zyskają możliwość wykonana materiału nagraniowego, ale również zyskają przestrzeń (Internetową Rozgłośnię Radiową), w której będą mogli publikować swoje nagrania i nieodpłatnie przedstawiać swoją twórczość szerszemu gronu słuchaczy.

Według założeń, celem jest stworzenie rozgłośni online, regularnie nadającej materiały dźwiękowe z wykorzystaniem internetu. Nim jednak to nastąpi, członkowie redakcji będą zdobywali konieczną wiedzą z zakresu zasad tworzenia materiałów radiowych (dźwiękowych),  uczyli się montażu, technik nagraniowych, etc.

W tym procesie edukacyjnym będą mogły uczestniczyć m.in. dzieci będące wykluczone społecznie z powodu przemocy w rodzinie, biedy, czy też ograniczeń spowodowanych ich niepełnosprawnością. W tym ostatnim przypadku mówimy o możliwości uzyskania wiedzy i umiejętności w profesji, która nie jest związana z żadną pracą fizyczną, a więc może być wykonywana również w przyszłym życiu zawodowym. Zyskanie wiedzy i umiejętności dziennikarskich, poznanie rynku mediów, zasad ich funkcjonowania i przede wszystkim doświadczenia, sprawi, że dzieci i młodzież będą miały ułatwiony start w dorosłym życiu i „na dorosłym rynku pracy” (często studenci dziennikarstwa po ukończeniu nauki posiadają jedynie wiedzę teoretyczną, ale nie praktyczną, w przypadku naszego projektu, dzieci i młodzież zyskają przede wszystkim praktykę, co jest bardziej pożądane przez potencjalnego pracodawcę).

Niezwykle ważnym elementem projektu jest indywidualne podejście do każdego członka redakcji. W tworzenie rozgłośni zaangażowani są doświadczeni dziennikarze, jak również nauczyciele na co dzień pracujący z młodzieżą w szkołach prowadzących naukę o profilu medialno-dziennikarskim. Możliwość indywidualnej nauki w Pyrzyckim Domu Kultury powoli na kształtowanie młodych charakterów zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami każdego dziecka z osobna, co pozwoli na właściwy rozwój każdego z redaktorów.

W ramach tworzonych audycji oraz materiałów dla rozgłośni, dzieci i młodzież będą się zajmowały nie tylko informowaniem o bieżących wydarzeniach w Pyrzycach i regionie, ale również kulturą i historią. Planowane są liczne opracowania, które będą wykraczały poza standardową szkolną wiedzę w zakresie historii i kultury Ziemi Pyrzyckiej, co będzie pozwalało nie tylko na tworzenie dźwiękowego obrazu miasta, ale również będzie propagowało ideę lokalnego patriotyzmu, upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych i kulturalnych, pozwoli również na zachowywanie lokalnej tradycji.

Przygotowane materiały dźwiękowe będzie można odsłuchać na naszej stronie internetowej.

Zalety tworzenia internetowej rozgłośni/archiwum dźwiękowego w punktach:

– proces edukacyjny będzie dostosowany do indywidualnych predyspozycji dziecka;

– nauczy dzieci odpowiedzialności za słowo;

– zapewni wiedzę w zakresie prawa dziennikarstwa, praw autorskich;

– nauka samodzielności;

– zachęci młodych ludzi do rozwijania własnych zainteresowań;

– nauka regularnej pracy i obowiązkowości;

– indywidualna praca nad charakterem dziecka;

– podniesienie poziomu wiedzy uczestników w wielu dziedzinach życia;

– zdobycie praktyki zawodowej;

– zdobycie umiejętności pracy w grupie;

– zaszczepienie w młodych ludziach ciekawości świata i chęci poznania, szczególnie odkrywanie wiedzy (m.in. historycznej, kulturalnej) o regionie, w którym mieszkają;

– wychowanie w świadomym lokalnym patriotyzmie;

– rozwijanie wielu pozytywnych cech charakteru np. odwagi, umiejętności radzenia sobie w wielu sytuacjach, asertywności;

– odpowiedzialności za swoje miejsce pracy;

– uwrażliwienie na sztukę, kulturę;

– uwrażliwienia na drugiego człowieka, pokazanie sensu i konieczności współżycia społecznego

– poznanie lokalnego folkloru, tradycji, kultury oraz zestawianie ich tradycjami i geografią innych regionów Polski oraz świata;

– rozwój talentów poprzez odpowiedni dobór tematyki, jaką będzie się zajmowało dziecko w  redakcji (materiały dziennikarskie, kulturalne, historyczne, ale również umiejętności techniczne, jak obsługa sprzętu audio, studio nagrań, etc.);

– wskazanie młodym ludziom autorytetów;

– nauka konkretnych umiejętności;

– nawiązywanie przyjacielskich relacji, także  z osobami wcześniej wykluczonymi społecznie.